top of page

DATASKYDDSPOLICY

Din personliga integritet är viktig för oss på Better Motion (”Better Motion”/”vi”/”vår”). I denna personuppgiftspolicy (”Policy”) beskriver vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter när du nyttjar våra tjänster eller besöker vår webbplats. I denna Policy beskriver vi också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Better Motion är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har frågor eller synpunkter med anledning av denna Policy är du välkommen att kontakta oss på info@bettermotion.se.

1. Definitioner

”Personuppgifter” är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan hänföras till en fysisk person.

”Behandling” av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, analysering, strukturering, organisering, ändring, överföring och lagring av personuppgifter.

”Personuppgiftsansvarig” är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna.

Med ”kund” hos Better Motion menas en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till någon av de tjänster eller produkter som tillhandahålls av Better Motion.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån vi samlar in dem och varför vi behandlar dem

 
2.1. Personuppgifter som Better Motion kan samla in från dig som (potentiell) kund

Better Motion samlar in flera eller samtliga av följande personuppgifter från dig i samband med att du lämnar in din bil för arbete hos oss, eller uttrycker intresse för tjänsten samt efterfrågar prisuppgift

 • För- och efternamn

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Address

 • Registreringsnummer för fordon

 • Eventuellt ytterligare uppgifter som själv lämnar när du använder våra tjänster.

Automatiskt insamlad information

Viss information inhämtas automatiskt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, t.ex.

Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Information om hur du har interagerat med oss och våra tjänster, dvs. hur du har använt våra tjänster, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Se vår Cookie policy för mer information om vilka cookies vi använder, för vilka ändamål vi använder dessa cookies och hur du kan blockera eller radera cookies.

2.2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda uttryckligt angivna ändamål och om det finns en rättslig grund för behandlingen. I listan nedan kan du se vilka personuppgifter Better Motion behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och den rättsliga grunden för behandlingen.

För- och efternamn

Uppgifter om namn som uppges av kund används för att personifiera upplevelsen eller köpet hos Better Motion.

 
Telefonnummer

Sparas om angivet av kund, i syfte att kontakta kund för offert eller för att kommunicera kring pågående eller utfört arbete.

 
E-postadress

Sparas i samband med offertering samt vid bokning. E-post är det primära kommunikationsmedlet och används även (men enbart vid samtycke) för riktad marknadsföring.

 
Address

Sparas om angivet av kund, för att kunna utföra t.ex. Leverans till hemadress vid färdigställt arbete, eller för att kunna utföra fraktuppdrag utav av kund beställda produkter.

 
Registreringsnummer för fordon

Sparas i samband med offerering eller bokning av tjänster som ska utföras på angivet fordon. Används som intern referens för att kunna upprätthålla garantier samt används som referens i kommunikation vid kund. Offerter lämnas i regel per registreringsnummer.

3. Om du inte längre vill få direkt marknadsföring från Better Motion

Om du inte längre vill att Better Motion kontaktar dig för marknadsföring kan du kontakta oss på info@bettermotion.se och begära att vi raderar dig från våra listor för marknadsföring.

4. Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Better Motion kan komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter som t.ex. Polisen eller Skatteverket om det görs en utredning av misstänkt brott eller andra oegentligheter eller om Better Motion annars har en skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För det fall Better Motion, eller en väsentlig del av Better Motions tillgångar, kan komma att säljas till en tredje part, kan dina personuppgifter även komma att delas till sådan tredje part med anledning av sådan försäljning.

I det fall dina personuppgifter delas med ett företag (eller myndighet) som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

Vi kommer aldrig att dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part som inte direkt krävs för att utföra uppdrag som du beställt. I de fall det krävs för att leverera tjänsten eller produkten så gäller punkt 4.1.

4.1 Leverantörer (personuppgiftsbiträden)

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samarbetar vi med externa leverantörer. Dessa leverantörer utgör så kallade personuppgiftsbiträden till Better Motion. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Better Motion ansvarar fortfarande, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av personuppgifterna. Better Motion har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a.:

 • Marknadsföring (print och distribution, utskick av nyhetsbrev och marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)

 • IT-tjänstleverantörer (t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, datalagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

 • Ekonomi, bokföring och redovisningsföretag

När vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (se ovan). Vi säkerställer vidare att leverantörerna kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi har skriftliga avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

I allmänhet behandlas personuppgifterna inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men Better Motion kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till och behandla dessa i länder utanför EU/EES (ett så kallat ”tredje land”). För det fall överföring och behandling av personuppgifter sker utanför EU/EES säkerställer Better Motion att lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits och godkänts av EU-kommissionen, anlitande av företag i länder som EU-kommissionen beslutat har en godkänd nivå av dataskydd eller anlitande av företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

6. Vad händer om du inte vill lämna de uppgifter som vi efterfrågar?

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster behöver vi kunna verifiera din identitet och samla in uppgifter som krävs för en fullgod leverans från vår sida. Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss, kan följden bli att Better Motion inte kan tillhandahålla dig de efterfrågade optimerings- eller e-handelstjänsterna.

Du har alltid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Att du motsätter dig sådan användning påverkar inte din möjlighet att få ta del av våra övriga tjänster eller produkter.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss på Better Motion. Better Motion vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. Better Motion använder sig av väletablerade och säkra krypteringsmetoder. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Better Motions behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att personuppgifterna inte lagras eller behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och så länge som vi behöver uppgifterna för att kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Personuppgifter om dig kan komma att sparas även efter att kundförhållandet upphört om det krävs för att Better Motion ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag och regelverk, t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen samt de regelverk som reglerar Better Motions affärsområden, eller om Better Motion behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9. Vilka är dina rättigheter?

9.1. Din rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att från Better Motion få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till personuppgifterna tillsammans med information om hur vi behandlar uppgifterna. Du har rätt att utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som Better Motion behandlar om dig. Om du begär ytterligare kopior får Better Motion ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

I det fall du vill få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som Better Motion behandlar eller önskar få dina uppgifter rättade eller raderade ska du följa följande rutin:

Skicka in en förfrågan med ärendet, antingen via e-post till info@bettermotion.se eller per post till nedan angiven adress.

För att kunna säkerställa att du är den person som du utger dig från att vara och som gör förfrågan så måste Better Motion identifiera dig. Identifikation sker genom att du gör en kopia på din giltiga svenska ID-handling, får kopian vidimerad (signerad och daterad av en annan person) och skickar detta via epost till info@bettermotion.se.

När Better Motion erhållit förfrågan och kunnat säkerställa identiteten så behandlas ditt ärende och du erhåller svar inom 30 dagar.

9.2. Din rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du också rätt att få ofullständiga uppgifter om dig rättade.

 
9.3. Din rätt att få dina personuppgifter raderade (”Rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade t.ex:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats.

 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket (under förutsättning att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen).

 • Du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (observera att du alltid har rätt att få personuppgifter som används för direktmarknadsföring med stöd av en intresseavvägning raderade).

 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

 • Personuppgifterna måste raderas för att Better Motion ska uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätten att få uppgifter raderade gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Better Motion ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Better Motion ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.4. Din rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om

 • Du inte anser att personuppgifterna är korrekta, så att Better Motion har möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

 • Behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär att användningen begränsas;

 • Better Motion inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

 • Du har invänt mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning, för att vi ska kunna kontrollera om Better Motions berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

9.5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi inte respekterat dina rättigheter genom vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktvägar som anges under punkt 11 nedan.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten alternativt Dataskyddsmyndigheten). Kontaktuppgifter till Datainspektionen finner du på www.datainspektionen.se. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

10. Ändringar i Better Motions personuppgiftspolicy

Better Motion kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna Policy. En uppdaterad version av Better Motions personuppgiftspolicy kommer i så fall att publiceras på Better Motions hemsida här.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna Policy, behandlingen av dina personuppgifter eller för utövande av dina rättigheter (som beskrivits ovan) är du välkommen att kontakta oss på info@bettermotion.se

Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta klagomålsansvarig genom att skicka ett mail till info@bettermotion.se

bottom of page